Indústria i comerç a Menorca

Geografia de Menorca

Confecció de d'avarques menorquines

Confecció de d'avarques menorquines - Font de imatge: www.menorca.es

Les illes Balears compten amb escassos recursos energètics i minerals. L'absència gairebé total de matèries primeres i fonts d'energia ha condicionat el desenvolupament del sector en el seu conjunt. Algunes activitats que eren tradicionalment importants han experimentat una recessió acusada des del canvi d'orientació provocat per l'exportació turística.

Amb l'arribada de l'electricitat, a principis de segle, augmenta el consum de carbó mineral propi. Actualment ENDESA distribueix el total de l'energia elèctrica de les illes que produeixen les seves centrals termoelèctriques, la més important, És Murterar, a Alcúdia, consumeix bona part dels lignits de Mallorca. En el context de les indústries extractores, cal comentar "les pedreres", que subministren materials de construcció com marès i grava. Encara que a causa de la forta demanda, actualment la importació de materials de la península és notable, així com d'altres països (el marbre, per exemple).

Durant la primera meitat del XIX, i sobretot des de la dècada del 1860, els progressos del transport, la creixent demanda interior, l'abundant mà d'obra i l'existència d'un capital comercial acumulat van fer possible l'expansió de determinats subsectors industrials, principalment el calçat i bijuteria. El calçat es consolida en els anys 50 a Menorca i és famós en la majoria de mercats per la seva qualitat i disseny.

La producció, amb vista a l'exportació als mercats de les Antilles, va patir els efectes negatius de la competència amb Els Estats Units i de la pèrdua de Cuba i Puerto Rico. Malgrat la reactivació momentània de les exportacions durant la Gran Guerra, la indústria del calçat va entrar en una crisi gairebé endèmica que va col·locar als fabricants en la necessitat de buscar altres mercats.

La ràpida i desordenada expansió turística, encara que no tan accentuada com a Mallorca, ha reordenat el sector industrial. L'especialització turística ha provocat el traspàs de béns de capital al sector terciari, així com l'expansió de subsectors industrials directament depenent com la construcció i auxiliars, alimentació, transformats metàl·lics, fusteria, etc.

El sector industrial està per l'existència d'un mercat interior escàs i per una dependència exterior de matèries primeres.

 Barreres Menorquines de fusta

Barreres Menorquines de fusta - Font de imatge: www.menorca.es

Menorca presenta en xifres relatives, la concentració industrial més gran de les illes i la indústria menorquina manté una posició equilibrada amb les activitats econòmiques del sector primari i serveis.

En els últims anys s'ha notat la importància del subsector de la construcció que concentra aproximadament un 45% de la població activa de les illes.

L'estructura productiva de les illes, basada en els últims anys en l'especialització turística, és determinant per explicar la dependència comercial de l'exterior. L'escassa cobertura que ofereix la producció insular imposa l'existència de fluxos comercials amb la península i mercats europeus per garantir el subministrament de productes (combustibles líquids, matèries primeres béns industrials, alimentació...) que els sectors econòmics i la demanda interna requereixen.

El volum de les exportacions (calçat, bijuteria, productes agrícoles...) és molt inferior al de les importacions, que lògicament explica el considerable dèficit en la balança comercial amb l'exterior. Quant al comerç interior, sobreviuen encara fires i mercats comarcals tradicionals. El fet més significatiu és el fort increment d'establiments comercials empès pel turisme. Gradualment també han anat apareixent les grans superfícies enfront dels petits establiments.

La xarxa de carreteres, totes comarcals, s'estructura entorn de la principal que uneix les poblacions de Maó i Ciutadella. En l'actualitat, l'índex de vehicles de les illes es nota especialment en els mesos de Juliol i Agost.

El transport aeri localitzat a Maó presenta una acusada estació estival.